Så er vi klar til nyheder


 Ferritslev den 02-08-2015

Krystalvænget har iværksat nabohjælp for hele krystalvænget og det er en rigtig godt.

De har nedsat et udvalg, som arbejder med det. Vi vil anbefale at andre vænger/gader gør det samme.

Har I spørgsmål kan Ove Sørensen kontaktes på 20986431.

 

 

Sommerfest

IMAG0748

Ferritslev den 02.08 2015

Så er der snart sommerfest i byen fra den 13 til og med den 15 august.

Kom op og støt det gode og traditionsrige arrangement.

Det starter med Reklamebanko torsdag den 13 kl. 19.00

Fredag gadefodbold fra kl. 18.00 og Ta- selv bord kl.  20.30  Pris kun 20 kr.

Lørdag kl. 9.30  Morgen kaffe og rundstykker

Herefter arrangementer hele dagen afsluttende med Grillfest for alle.

Det foregår ved Rolfhallen og Det er idrætsforeningen der står for arrangementet.

Programmet er udsendt til alle husstande i lokalområdet.

 

 

Ferritslev den 19-07-2015

Telebus ordningen er nu godt i gang.

Telebussen kører 5 gange i hverdagen om aftenen og 4 gange i week enden og kører til Rosengårdscenteret.

Telebussen skal bestilles 2 timer før.

Angående kører planer og bestilling, gå ind på www.fynbus.dk og under rute 161 og 162. Her finder du alle informationer.

 

Ferritslev den 14-06-2015

 

Logo Lokalråd_HG

Forum, Ferritslev-Rolfsted

(Tidligere lokalråd)

 

Pressemeddelelse:

Torsdag den 28. maj 2015 afholdt ”Den nye start” stormøde i Ferritslev Fritidshus med det formål, at fremlægge den nye model og nye organisationsstruktur for det fremtidige arbejdet i lokalområdet.

På mødet blev de 48 deltagere præsenteret for en den nedsatte arbejdsgruppes samlede resultat efter 3 intense møder.

I modellen præsenteres 14 forskellige Udvalg, der med hver sit arbejdsområde repræsenterer alle de opgaveområder, som der skal arbejdes videre med i fremtiden.

 

Samtidigt blev de personer, som skal arbejde med de forskellige opgaver præsenteret.

I den nye model indgår i udgangspunktet 33 forskellige ildsjæle, som på hver sin måde ønsker at bidrage til den samlede opgavevaretagelse og udvikling i lokalområdet.

Stormødet besluttede enstemmigt at støtte den nye ordning, og der er samtidigt lagt vægt på,

at modellen er åben for nye deltagere med lyst og interesse i de forskellige Udvalg.

 

Vedr. navngivning af ”Den nye ordning” i Ferritslev-Rolfsted.

Fra planlægningsgruppens side var foreslået FORUM, Fyn.

Stormødet ønskede imidlertid, at lokalområdets 2 centrale bynavne, fremgår tydeligt.

Derfor har det nye Koordinationsudvalg efterfølgende besluttet at justere navnet til:                                                                                                                                                                                                          

Forum, Ferritslev-Rolfsted.

 

På Stormødet kunne mødedeltagerne inspirere de forskellige udvalg med forslag og ideer til opgaver, som lokalområdet vil have gavn af bliver taget op.

Endnu engang viser vores lokalområde et stort engagement og en aktiv deltagelse i at bidrage til vores fælles dagligdag og vores fælles fremtid.

 

Vil du vide mere om vores nye model m.v.?

Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.Ferritslevlokalraad.dk

Eller kontakt undertegnede Steen Thinggaard og Willi Hansen.

 

 

Ferritslev den 14-06-2015

Logo Lokalråd_HG

Forum, Ferritslev-Rolfsted

(Tidligere lokalråd

 

Oplistning af Udvalgenes forskellige opgaver, og planlagte første initiativer:

 

Kommunikation & IT:

 • Bedre IT – med bedre koordinering (fælles platform)
 • Vi samarbejder med foreningerne. Kan få deres eget input på hjemmesiden

Initiativer:

Louise Godskesen, Hovedbestyrelsen i RIF vil gerne være med til at forbedre kommunikationen på tværs af Forum, Ferritslev-Rolfsted og RIF.

Face book siden udvikles med et nyt initiativ med virksomhedsprofiler.

En ide nævnes ved kontakten til Virksomhederne. Kan man spørge virksomhederne om hvad de mangler eller har brug for som virksomhed her i vores lokalområde? Vi bør undersøge, hvad skal der til for at virksomheder bliver bedre stillet i Ferritslev-Rolfsted?

Nyt tiltag bliver, at interesserede foreninger får direkte muligheder for at lægge materiale på hjemmesiden – både nyheder og materiale til aktivitetskalenderen.

Aktivitetskalenderen skal udvikles, således den kommer til at afspejle alle lokalområdets aktiviteter.

 

Markedsføring & Branding:

 • Opmærksomhed om vores lokalområde
 • Boligmesse i Odense 22.- 23. Oktober – stand er bestilt
 • Vedr. Ørbækmarked – ”åben hal”
 • Arrangement i hallen som for 2 år siden. Sundhed kost spas mm. I samarbejde med foreningerne COOP og lægehuset
 • Åben by arrangement   evt. samtidig halarrangement
 • Fællesspisning fast hver anden måned

Initiativ:

Projekt sport, spas og spis i Rolfhallen bør gentages i foråret 2016.

Boligmessen den 22. – 23. Oktober – mere herom senere.

Projekt ”Ørbæk marked” – ”Åben Hal” – Forslag: Skal der bære åbent ved Super Brugsen.

Lokalområdet er inviteret til at deltage i radioudsendelse på Fyn P4 torsdag den 11. Juni – vedrørende valgkampen og politikernes forhold til ”udkants Danmark”.

 

 

Fundraising & økonomi:

 • Ansøgning om penge til konkrete projekter
 • Lave en slags privat Funding (fx 10.000 pr. andel) som skal købe og udstykke det stykke jord imellem Rolfsted og Ferritslev, nu hvor FMK ikke vil.
 • Præmis: Udvalgene der ønsker pengeansøgning skal beskrive deres ansøgning passende detaljeret.

Initiativer:

Gennemtænke en model vedr. Folkeaktiemodel/ andelsaktiemodel som et af flere grundlag for at understøtte muligheden for at tiltrække flere tilflyttere

Udarbejde et ”standardskema” som udvalgene kan anvende, når de ønsker

”Fundraising udvalget” skal ansøge penge til et projekt. Henning udarbejder et velegnet skema.

 

Institutioner & Foreninger:

 • Samarbejde med lokalområdets børnehaver – forebygge besparelser – fremme flere børn

Initiativer:

Etablere et netværk mellem institutioner og skoler i lokalområdet.

”Storelegedag” – kortlægning af institutionernes interesser m.v.

På institutionsniveau – tage kontakter og etablere et netværk.

Undersøge mulighederne for hvordan man kan understøtte flere børnefamilier her.

 

Eksternt Samarbejde & Presse:

 • Undersøge interesse for samarbejde med andre f.eks. Søllinge lokalråd
 • Skal vi samarbejde med Rønninge, Ellinge, Herrested på tværs af kommunegrænserne?
 • Få positiv omtale af begivenheder i vores lokalområde

Initiativer:

Tager et konkret initiativ i forhold til de omkringliggende lokalområder på tværs af kommunegrænsen – i første omgang tænkes på Davinde, Ellinge og Herrested.

Udvalget anbefales også at tage kontakt med Søllinge lokalråd for at undersøge den gensidige interesse for et samarbejde.

 

Busbanden & Kollektiv trafik:

 • Ny telebusordning fra sommeren 2015
 • ”Odense Bybus til Ferritslev Torv

Initiativer:

Thorkilds nye initiativ med en biografliste roses og ønskes udbygget.

Den nye Telerute drøftes. Der skal gerne gives max. Information om ordningen, når den kendes.

Alle politikere i Teknik- og miljøudvalget har modtaget Hovedrapporten. Gryden skal holdes i kog, således der i 2016 kan blive formuleret en forsøgsmodel med ”Odense bybus til Ferritslev Torv”

 

Voksne & Familier:

 • Sundhedsprojekt i lokalområdet
 • Sundhedsprojekt sammen med lægehuset
 • Udvalget har på Stormødet udarbejdet en lang liste af ideer til kommende opgaver.

Initiativ:

Møde med lægehuset den 1. Juli kl. 17.30 2015 vedr. mulighederne for et lokalforankret sundhedsprojekt.

Sund by – det lette valg i forhold til motion, kost & trivsel!– initiativer skal igangsættes.

Første møde i Udvalget bliver den 22. Juni.

 

Tænketank & Folkemøde:

 • Vision for vores lokalområde – hvad vil vi med vores lokalområde – strategiske overvejelser – f.eks. år 2030 perspektivet.
 • Vores position i udviklingsstrategien/ Forstadsbåndet/ Faaborg-Midtfyn kommune.
 • Folkemøde – skal vi have et folkemøde hos os f.eks. forår 2016?
 • Vi griller musik og underholdning Cirkus Flik taler

Sikkerhed & tryghed:

 • Projekt Nabohjælp (Kunne være et foredrag/møde i Fritidshuset)
 • Byparken – et ordentligt og trygt sted for alle

Initiativ:

Projekt Nabohjælp

Projekt vedr. sikkerhed på vejene.

 

Bypark & Torv:

 • Ferritslev Torv – indretning af opholdsområde.
 • Renovering af tennisanlæg i Byparken
 • Bro fra Langdyssen til Byparken

Initiativ:

Projekt Ferritslev Torv – Projektet forberedes i efteråret 2015 efter modtaget tilsagn om kr. 250.000 fra Marius Pedersens fond. Målet er indretning af opholdsområde i foråret 2016.

Projekt ”tennisbanerenovering” – Projektet forberedes af Udvalget, og der sendes ansøgning til Fondraisingudvalget om ansøgning af økonomiske midler.

Projekt Bro over ”Funkebækken”. Et gammelt projekt ønskes nu gennemført.

 

Trafik & Veje

 • Rolfsted Torv – arbejdsgruppe med FMK
 • Nye kommunale byggegrunde i vores lokalområde (Degnemarkens jord)

Initiativ:

Projekt Buslomme på Ørbækvej – forberedes til gennemførelse efterår 2015. Tillige nyt fortov fra Lægehus og til buslomme.

Projekt trafiksanering af Ørbækvej ved Lundsbjergvej optages som budgetønske 2016 på FMK´s budget.

Forslag og ønske: Kan Koordinationsudvalget få en opgørelse over, hvor mange ledige grunde og hvor mange ledige huse der samlet set er i vores lokalområde?

 

Tilflyttere & Turisme:

 • Fortsætte med at besøge nye tilflyttere
 • Fraflytning – hvorfor flytter folk
 • Turisme – skal vi blive attraktive for turister? Indrette overnatningsmulighed?

Initiativ: Nye tilflyttere besøges – der er foreløbigt 10 nye adresser på listen i år.

 

Ungdomsudvalg:

 • De unge fastlægger selv, hvad de vil arbejde med

Seniorudvalg:

 • Seniorerne fastlægger selv, hvad de vil arbejde med

 

 

 

Ferritslev den 31-05-2015

Den Ny start hold stormøde den 28-05-2015 i Fritidshuset

Se referat nedenfor samt billeder under den nye start

Logo Lokalråd_HG

Referat stormøde

Torsdag den 28-05-2015

19.30 Fritidshuset

Der var mødt 46 op til mødet.

Willi Hansen indledte mødet med at byde velkommen.

Egon Hansen blev herefter foreslået som ordstyrer. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Egon Hansen takkede for valget og bekendtgjorde at mødet var lovlig indkaldt. Indkaldelsen var sket senest 14 dage før mødet i Midtfyns Posten.

Herefter gav Egon Hansen ordet til Steen Thinggaard.

Steen Thinggaard forklarede først det nye navn på lokalrådet og det er FORUM FYN.

Navnet står for Ferritslev og Rolfsted Udvikling – Mennesker

Herefter blev gennemgået Visioner og strategi

Udviklingsstrategien for FMK:   Bosætning- Markedsføring- Offentlig transport

Vores egne pejlemærker: Fokus på fremtid – Fokus på udvikling og fokus på mennesker.

Metoden er projektorganisation med koordinatorer og evaluering februar 2016

Herefter blev fremvist planger med 14 udvalg og 8 i koordinationsudvalget samt 2 i lederteam.

Willi Hansen gik herefter rundt til de enkelte udvalg og bad de enkelte koordinator 1 om at præsenterede sig selv.

På bordene var der lagt sedler med forslag, som de enkelteudvalg kunne arbejde med i fremtiden. Der blev opfordret til at man efter pausen kunne gå rundt til enkelte udvalg og komme med yderlige forslag.

Herefter tog Egon Hansen ordet igen og forespurgte forsamlingen om forsamlingen kunne godkende det fremlagte.

Der blev herefter en debat om det nye navn. Der kom flere forslag frem, men det blev foreslået at lave en afstemning omkring det nye navn. Der var et stort flertal for at det ikke skulle bruges.

Beslutningen blev herefter at man skulle arbejde videre med et nyt navn og man ellers godkendte det fremlagte oplæg til ”Den nye start”.

Forsamlingen gav herefter udvalget bemyndigelse til at fortsætte arbejde frem til den 31 marts 2016 til næste årsmøde. Her skal udvalget fremlægge den endelige nye struktur i lokalrådet.

Herefter takkede Egon Hansen for god ro og orden og bekendtgjorde at det officielle møde var slut.

Herefter var der pause

Efter pausen havde de fremødte mulighed for at drøfte med koordinatorer 1 fra de enkelte udvalg og komme ned nye ideer til udvalget.

Der var også mulighed for at tilmelde sig og være med i et udvalg.

Mødet blev afsluttet kl. 21.30 hvor Willi Hansen takkede de fremødte for et godt og konstruktivt møde.

 

Referent

Willi Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferritslev den 21-05-2015

Teleruten er nu en realitet.

Onsdag den 20-.05-2015 Fyn Bus i Ferritslev Fritidshus for at fortælle om de forskellige ordninger omkring biletter, kvikkort, periodekort, teletaxi mm.

Samtidig blev det oplyst at teleruten starter den 29 juni. Det er en bus forbindelse som går fra Svindinge, Ørbæk, Ferritslev, Rolfsted og videre til Rosengårdscenteret.

Den skal køre om aftenen og i Week enden. Tider op priser oplyses senere.

 

Ferritslev den 21-05-2015

Fjernvarme Fyn kommer til Ferritslev, Roldsted og Birkum

Mød Fjernvarme Fyn torsdag den 28 maj i Rolfhallen fra 15.00 til 18.00

 

Ferritslev den 10-05-2015

Logo Lokalråd_HG

Ferritslev- Rolfsted Lokalråd indkalder til stormøde den 28-05-2015
Hvis du vil blande dig i udviklingen af Ferritslev – rolfsted lokalområde så mød og give din mening tilkende


Ferritslev Rolfsted lokalråd

Indkalder til stormøde
Torsdag den 28. maj 2015 fra 19.30 til 21.30
I Ferritslev Fritidshus
Hvor emnet er
”Den Nye start”

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer

2. Fremlæggelse af model for videreførelse af lokalrådsopgaven i Ferritslev- Rolfsted området

3. Godkendelse af den fremlagte model til forlængelse til næste ordinære årsmøde
fastsat til torsdag den 31. marts 2016

4. Stormødet fortsætter med overskriften:
Hvis du vil blande dig i udviklingen af Ferritslev-Rolfsted lokalområde i de kommende år, så er det her og nu du skal deltage.

5. Mødet afsluttes senest kl. 21.30

Vel mødt.

Steen Thinggaard
Ferritslev- Rolfsted lokalråd
Lederteam/ formand
61182170

Willi Hansen
Ferritslev-Rolfsted lokalråd
Lederteam/ kasserer
30463029

 

 

Ferritslev den 20-04-2015

busbillede

Busbanden i Ferritslev/ Rolfsted

Nyhedsbrev nr. 6

Busbandens Nyhedsbrev til dig:

Tag fra hylden et eksemplar med hjem

 

Vi venter på forsøg med bedre busser!

 

Tag et logo til din bil – klæber godt!

 

(kontakt os for en snak – ved Steen Thinggaard, tlf.: 61 18 21 70

Læs Busbandens ”Hovedrapport”

(LÅN et eksemplar -HUSK at aflevere igen)

 

 

 

 

Ferritslev den 20-04-2015

busbillede

Busbandens Nyhedsbrev

 Busbandens Hovedrapport er netop færdiggjort. Har du lyst til at læse med, har du nu følgende muligheder:

 • Du kan downloade den som PDF-fil fra Lokalrådets hjemmeside

(www.ferritslev-rolfsted.dk).

Busbanden ønsker at skåne miljøet og spare på papir, derfor bliver den ikke husstandsomdelt

 

 • Du kan finde enkelte trykte eksemplarer i Busbandens stand i Brugsen. Lån gerne og læg tilbage, så andre også kan læse.

 

Næste skridt i processen bliver, når Hovedrapporten afleveres personligt til politikkerne i FMK`s Teknik-og Miljøudvalg, under bevågenhed fra den lokale presse.

Mandag d. 20/4 overdrages Hovedrapporten til Formand for FMK`s Teknik-og Miljøudvalg Søren Christensen.

 

Busbanden ser frem til at følge Hovedrapportens vej gennem den politiske proces.

Forhåbentlig bibringer den politikkerne viden om ønsker og behov for bedre offentlig bustransport igennem vores lokalområde. Til gavn for os som bor her nu og for at understøtte ønsket om, at være en attraktiv del af Faaborg-Midtfyn Kommune, som kan tiltrække nye borgere til kommunen.

 

Som det fremgik på Borgermødet den 18. marts, afventer vi at Telebussen fra Ørbæk til Rosengårdscentret vedtages og træder i kraft i dette år.

 

Fynbus` Ambassadører besøger Ferritslev-Rolfsted 2 gange i de kommende måneder.

Her kan du lære alt om hvilke billetter der er bedst for dig, hvordan du får et kvikkort, fordele ved at køre med Fyn Bus når du er pensionist osv.

 

Du kan møde Ambassadørerne første gang d. 20. maj kl. 14.00 i Ferritslev Fritidshus.

Næste gang de er her er med en stand ved Festlige Ferritslev d. 13/6 2015 fra kl. 10.00 – 14.00.

 

Vi vil opfordre dig til fortsat at støtte Busbandens aktiviteter, således vi som et samlet lokalområde kan vise politikerne, at vi står sammen om vore krav om forbedret busforbindelse, og at vi ønsker et forsøg med Odense Bybus til Ferritslev Torv.

 

Vi vil afslutningsvis citere vores lokalpolitiker Herdis Hanghøis åbne udtalelse på Face book/ 5863:

“Busbanden gør en fantastisk stor indsats for lokalområdet – helt i tråd med kommunens udviklingsplan, nemlig at indgå i arbejdet med at øge bosætningen i den nordlige del af kommunen,

‪Ferritslev-Rolfsted er et meget velfungerende lokalsamfund med kommunale og private dagplejere, børnehave, folkeskole og friskole, Ferritslev Fritidshus, Rolfhallen, plejehjem, kirke og lægehus, apoteksudsalg, Fakta, Superbrugs og mange virksomheder og ikke mindst et rigt foreningsliv. På under 15 minutter kan man nå til Rosengårdcentret, Bilka, Nyt OUH, Svendborgmotorvejen, togstation i Nyborg og inden længe også i Langeskov jfr lokalrådets flotte pjece ” Hvor skal du bo”.

‪Det eneste lokalsamfundet mangler er busforbindelser om aftenen og i weekenderne.

‪Teknik- og Miljøudvalget foreslår en telebusordning, som sandsynligvis vil kunne etableres allerede her i foråret.

‪Det kan forhåbentlig imødekomme nogle af de problemer borgerne i lokalområdet har – i første omgang.

‪Dernæst skal der arbejdes videre med kontakt til Odense Kommune om en løsning med forlængelse af bybussen til Ferritslev Torv.

‪Ud over at imødekomme lokalområdets ønsker vil det jo også betyde, at turister kan komme med bus til Tarup-Davinde området i weekenden og nyde det flotte naturområde.”

 

 

Årsmøde onsdag den 14-04 2015 på FJ Industries.

Der var mødt omkring 35 op til årsmødet.

Lokalrådets formand Erik Sønderskov bød velkommen og Egon Hansen blev enstemmigt valgt som Dirigent.

Formanden aflagde beretningen og de 3 næstformænd Erik Rask Nielsen Steen Thinggaard og Willi Hansen afgav deres beretning omkring deres arbejdsområde.

Lokalrådets forslag til gennemførelse af generationsskifte i Ferritslev-Rolfsted blev vedtaget og godkendt.

Steen Thinggaard og Willi Hansen fik 4 måneder til at komme med oplæg til et nyt lokalråd under navnet  “Den nye start”

De udgåede i lokalrådet er Erik Sønderskov Holger Pedersen Erik Rask Nielsen og Karsten Therkelsen.

Karsten Therkelsen holdt en meget fin og fyldestgørende afsluttende tale om forløbet i lokalrådet fra opstart til dags dato.

Herefter var der indlæg fra bestyrelsesformand Karsten Andersen og direktør Lars Wildenschild Fj Industries. til slut var der rundvisning på fabrikken.

IMG_1702IMG_1701

 

 

Kom til Lokalrådets Årsmøde

Tirsdag den 14. april kl. 19.00

hos FJ Industries, Nyborgvej 27, Ferritslev

 

1.   Årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne § 10

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Forslag til planer for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. 5.1. Lokalrådets forslag til generationsskifte
 7. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt
 11. 2. Orientering om FJ Industries’s organisation og aktiviteterved bestyrelsesformand Karsten Andersen og direktør Lars Wildenschild 
 12. Der vil i pause mellem pkt. 1 og 2 blive serveret kaffe og kage.
 13. Alle er velkomne
 14. Ferritslev-Rolfsted Lokalråd
 15. NB: Af hensyn til disponering af plads og servering vil vi gerne have forhåndstilmelding         enten på e-mail: sonderskov@city.dk eller på tlf. 65981450 eller 65981654 senest den 12.april.
 16. FERRITSLEV-ROLFSTED LOKALRÅD  
 17. Forslag til gennemførelse af generationsskifte i Ferritslev-Rolfsted Lokalråd
 18. Lokalrådsmedlemmerne Holger Pedersen, Erik Rask, Karsten Therkildsen og Erik Sønderskov har meddelt følgende.  
 19. ” På borgermødet den 26.januar 2006 blev Ferritslev-Rolfsted Lokalråd stiftet.                                                                    
 20. Vi har været med fra starten og glæder os over, at lokalrådet er blevet et særdeles respekteret høringsorgan  i Faaborg-Midtfyn Kommune. Over årene har rådet også stået for gode aktiviteter og resultater i lokalområdet.
 21. Da vi er 70+ mener vi, at tiden er kommet til et generationsskifte. Et godt fundament er lagt for en ny begyndelse i lokalrådet.
 22. Vi tror på, at yngre kræfter bedst kan videreudvikle og fastholde lokalrådet i årene fremover til glæde for os alle sammen.
 23. Derfor ønsker vi ikke at fortsætte i lokalrådet efter årsmødet den 14. april. Vores pladser er således frie og tilrådighed.
 24. Dette skaber en særlig situation for videreførelsen af Ferritslev-Rolfsted Lokalråd med kun to tilbageblevne valgte rådsmedlemmer: Willi Hansen og Steen Thinggaard.
 25. Et enigt lokalråd ønsker, at der også fremover er et aktivt lokalråd i vores område af kommunen. Samtidig er vi også enige om, at fremtidens lokalråd gerne må få ”en ny start” på den platform, der bliver lagt.
 26. Willi Hansen og Steen Thinggaard har givet tilsagn om at arbejde for at gennemføre det ønskede generationsskifte på en god og konstruktiv måde. Dette kan f.eks. ske ved, at der sammensættes en borgergruppe, der dækker bredt i aldersmæssig og kønsmæssig sammensætning.
 27. Der skal derfor findes personer, som er villige til at indgå i videre-førelse og fornyelse af lokalrådsarbejdet, og dermed være med til at sikre den fortsatte udvikling og fremdrift i vort lokalområde
 28. Derfor foreslår et enigt lokalråd, at de sædvanlige valgprocedurer sættes ud af kraft på årsmødet den 14.april, og at der på eller efter mødet findes 5-10 nye deltagere til at varetage det fremadrettede arbejde med at give lokalrådet ”en ny start”.
 29. Gruppen tildeles en tidsramme på max. 3 måneder til at få udarbejdet et forslag til videreførelse af lokalrådet. Når dette forslag foreligger indkaldes til et ekstraordinært årsmøde. Ferritslev-Rolfsted Lokalraad
 30. I overgangsperioden vil Willi Hansen og Steen Thinggaard fungere som de formelle ansvarlige for lokalrådet bl.a. med varetagelse af formands- og kassererjob.

       Ferritslev, den 20 marts 2015

Ferritslev – Rolfsted lokalraad

 

Busbanden i Ferritslev/ Rolfsted   25-03-2015

Nyhedsbrev nr. 5

TAK for jeres store opbakning på Borgermødet den 18. marts 2015.

 Vi var ca. 170 deltagere i Fritidshuset

og vi håber, at politikerne fik en god

inspiration til at sætte bybusforsøg i gang i 2016.

Næste gang du hører fra os er når HOVEDRAPPORTEN til FMK er færdig med oplæg og indstilling senest 17/4.

 Vi samarbejder med Fyn Bus om et par Events i foråret – herom senere.

 Tag et logo til bilen i Super Brugsen

Læs mere på:

www.ferritslevlokalraad.dk -Rubrik:

Læs Busbandens Grundlagsrapport

(nederste hylde i Super Brugsen)

 

Busbanden holdt borgermøde onsdag den 18-03-2015 i Fritidshuset med over 170 deltagere.

Der var mange fine indlæg fra erhvervslivet, forretningslivet, lægehuset.plejehjemmet, fynbus, unge og ældre samt politikere.

En meget fin aften, hvor der blev belyst og argumenteret for Odense bybus til Ferritslev.

Se billeder under busbanden galleri

 

Så blev Lundsbjerg børnehave reddet.   11-03-2015

Lundsbjerg børnehave blev reddet tirsdag den 10-03 2015 ved kommunalbestyrelsesmødet. Man fastholdt økonomiudvalgets indstilling. Der var 13 som stemte for og 8 imod. 4 undlod at stemme.

Det gik desværre ud over Naturen som må lukke i 2017. Vi håber de kan finde en løsning.

busbillede

Busbanden indkalder til borgermøde den 18 marts kl. 19.00 til 21.15 i Fritidshuset

Det er vigtigt der møder så mange op som muligt. Der kommer politikere, virksomhedsledere, forretningledere, og mange flere.

Det er det sidste møde inden projektet sendes til kommunen.

 

Kommunalbestyrelsemøde tirsdag den 10-03-2015                    07-03-2015

Her kommer den endelige beslutning angående Lundsbjerg børnehave og Naturen

 

Lundsbjerg børnehave reddet  19-02.

Efter mødet i Børneudvalget onsdag aften ser det ud til at Lundsbjerg børnehave er reddet for lukning.

Desværre ser det ud til at det bliver på bekostning af Naturen.

 

Borgermødet i Ferritslev Fritidshus fik en flot opbakning.

Der var mødt over 100 op til borgermødet angående lukning af Lundsbjerg børnehave.

Der var mødt fire politikere op og de fik noget at tænke på, da børnehaven var vel forberedt.

De fremlagde et meget veldokumenteret materiale, som bekræftede at det er en meget dårlig ide at lukke børnehaven.

Desuden var der mange gode kommenterer fra salen. Alt blev fremlagt i en sober tone.

Vi håber så at politikerne vil ombestemme sig så den velfungerende børnehave vil blive bevaret.

 

 

Man vil lukke børnehaven Lundsbjergvej

Der afholdes derfor borgermøde i Fritidshuset torsdag den 12-02-2015 kl.19.30

Det er vigtig at mange møder op for at støttre Lundsbjerg børnehave og forældregruppen

Der kommer 2 politikere nemlig Jacob Holm og Jack Odggard

 

Borgermøde  busbillede

 

Ferritslev Fritidshus 18. marts 2014 kl. 19.00  –  21.15

Dette er en indkaldelse til BORGERMØDE med Busbanden, hvor vi beder dig om at møde op, og på den måde vise din opbakning og støtte til vores fælles sag.

Vi skal med vægt gøre vore politikere opmærksom på, at vi har brug for et forsøg med ny busforbindelse i 2016.

 Efter oplæg og indlæg fra politikere m.fl.– får du muligheden for:

 • at komme med din mening og/ eller dit forslag!
 • at stille dine spørgsmål eller at udtrykke din opbakning!

 Lokalredaktør Tim Visti, Fyens Stiftstidende vil være mødeleder

 Lyt til oplæg ved:

 Ung –Jeppe Tullin, Voksen –Bente Skythe, Senior –Knud Knudsen

Karsten Lykkegaard (firma) Pernille Swain (Marius Pedersen)

Michael Hejmadi (lægehus), Henning Jørgensen (Super Brugsen) Signe Rosengren (Fakta), Randi Mathisen (Åhaven), Peder Veje (RIF), Egon Hansen (Fritidshuset), Erik Rask (Ejendomsmægler).

 Politiker fra Faaborg Midtfyn Kommune deltager fra:

Miljø-& teknikudvalget med formand Søren Kristensen i spidsen

Lokalsamfunds- og planudvalget med formand Anne Møllegaard

Hvor vi stiller spørgsmålene:

 • Hvorfor skal vi have forbedret busdrift?
 • Hvad har vi brug for i fremtiden her i byen?

 Øvrige deltager: Fyn Bus, Faaborg Midtfyn kommune, men

Først og fremmest: DIG

 ”Odense Bybus til Ferritslev Torv”

Kryds i kalenderen ved den 18. Marts kl. 19.00 – VI SES

 

————————————————————————————————————————–

Nyhedsbrev nr. 3:

 Efter Borgermødet den 21. Januar 2015

 fortsætter Busbandens aktiviteter:fase 2

 med nye PR initiativer – bannere m.v.

 • Tag slides fra borgermødet!
 • Tag den nye Folder til en du kender!
 • Hold øje med næste Event!
 • Borgermøde den 18. marts kl. 19-21

 Læs mere på:

www.ferritslevlokalraad.dk -Rubrik: Busbanden

 Mangler du en streamer til bilen???

Kan bestilles hos Steen Thinggaard : 61 18 21 70

               Læs Grundlagsrapporten

 Materiale findes i vores stand i Super B

hjemmeside:

www.ferritslevlokalraad.dk -Rubrik: Busbanden

 

—————————————————————————————————————————

 

Ifølge Danmarks Statistik mister Odense småbørnsfamilier. De flytter til de mindre byer.

Derfor er det vigtigt at man ikke afvikler men udvikler Fåborg Midtfyn kommune og ikke bliver ved med at varsle lukninger børnehaver og skoler.

Et godt eksempel på udvikling er Naturen ved Hudevad søerne. Det er en børnehave med en særlig profil og en type børnehave som ikke findes ret mange steder.

Her har Fåborg Midtfyn kommune virkelig mulighed at for at tiltrække børnefamilier som ønsker en alternativ børnehave.

Det gælder ikke kun familier i Fåborg Midtfyn kommune men også familier fra andre kommuner og i særdeleshed Odense kommune. Børnehaven ligger tæt på Odense kommune.

Børnehaven er velfungerede og med opbakning fra Fåborg Midtfyn kommune har børnehaven mulighed for at udvikle sig yderligere.

Lokaltrådet for Ferritslev Rolfsted håber derfor at man bibeholder denne unikke børnehave og giver den arbejdsro.

Med venlig hilsen

Ferritslev rolfsted Lokalråd

Næstformand

Willi Hansen