Den nye start


 

Ferritslev den 21-07-2015

Forum Ferritslev- Rolfsted har afholdt en del meget positive indledende møder.

Det er der kommet en ny struktur og organisationsplan ud af.

Se nedenfor.

I flere udvalg arbejdes der allerede ihærdigt.

 

 

150701 Organisationsdiagram

 

Ferritslev den 14-06-2015

Logo Lokalråd_HG

Forum, Ferritslev-Rolfsted                            

(Tidligere lokalråd)

 

Pressemeddelelse

Torsdag den 28. maj 2015 afholdt ”Den nye start” stormøde i Ferritslev Fritidshus med det formål, at fremlægge den nye model og nye organisationsstruktur for det fremtidige arbejdet i lokalområdet.

På mødet blev de 48 deltagere præsenteret for en den nedsatte arbejdsgruppes samlede resultat efter 3 intense møder.

I modellen præsenteres 14 forskellige Udvalg, der med hver sit arbejdsområde repræsenterer alle de opgaveområder, som der skal arbejdes videre med i fremtiden.

 

Samtidigt blev de personer, som skal arbejde med de forskellige opgaver præsenteret.

I den nye model indgår i udgangspunktet 33 forskellige ildsjæle, som på hver sin måde ønsker at bidrage til den samlede opgavevaretagelse og udvikling i lokalområdet.

Stormødet besluttede enstemmigt at støtte den nye ordning, og der er samtidigt lagt vægt på,

at modellen er åben for nye deltagere med lyst og interesse i de forskellige Udvalg.

 

Vedr. navngivning af ”Den nye ordning” i Ferritslev-Rolfsted.

Fra planlægningsgruppens side var foreslået FORUM, Fyn.

Stormødet ønskede imidlertid, at lokalområdets 2 centrale bynavne, fremgår tydeligt.

Derfor har det nye Koordinationsudvalg efterfølgende besluttet at justere navnet til:

 

Forum, Ferritslev-Rolfsted.

 

På Stormødet kunne mødedeltagerne inspirere de forskellige udvalg med forslag og ideer til opgaver, som lokalområdet vil have gavn af bliver taget op.

Endnu engang viser vores lokalområde et stort engagement og en aktiv deltagelse i at bidrage til vores fælles dagligdag og vores fælles fremtid.

Vil du vide mere om vores nye model m.v.?

Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.Ferritslevlokalraad.dk

Eller kontakt undertegnede Steen Thinggaard og Willi Hansen.

 

 

Ferritslev den 14-06-2015

Logo Lokalråd_HG

Forum, Ferritslev-Rolfsted

(tidligere lokalråd                                            

 

Oplistning af Udvalgenes forskellige opgaver, og planlagte første initiativer:

 

Kommunikation & IT:

 • Bedre IT – med bedre koordinering (fælles platform)
 • Vi samarbejder med foreningerne. Kan få deres eget input på hjemmesiden

Initiativer:

Louise Godskesen, Hovedbestyrelsen i RIF vil gerne være med til at forbedre kommunikationen på tværs af Forum, Ferritslev-Rolfsted og RIF.

Face book siden udvikles med et nyt initiativ med virksomhedsprofiler.

En ide nævnes ved kontakten til Virksomhederne. Kan man spørge virksomhederne om hvad de mangler eller har brug for som virksomhed her i vores lokalområde? Vi bør undersøge, hvad skal der til for at virksomheder bliver bedre stillet i Ferritslev-Rolfsted?

Nyt tiltag bliver, at interesserede foreninger får direkte muligheder for at lægge materiale på hjemmesiden – både nyheder og materiale til aktivitetskalenderen.

Aktivitetskalenderen skal udvikles, således den kommer til at afspejle alle lokalområdets aktiviteter.

 

Markedsføring & Branding:

 • Opmærksomhed om vores lokalområde
 • Boligmesse i Odense 22.- 23. Oktober – stand er bestilt
 • Vedr. Ørbækmarked – ”åben hal”
 • Arrangement i hallen som for 2 år siden. Sundhed kost spas mm. I samarbejde med foreningerne COOP og lægehuset
 • Åben by arrangement   evt. samtidig halarrangement
 • Fællesspisning fast hver anden måned

Initiativ:

Projekt sport, spas og spis i Rolfhallen bør gentages i foråret 2016.

Boligmessen den 22. – 23. Oktober – mere herom senere.

Projekt ”Ørbæk marked” – ”Åben Hal” – Forslag: Skal der bære åbent ved Super Brugsen.

Lokalområdet er inviteret til at deltage i radioudsendelse på Fyn P4 torsdag den 11. Juni – vedrørende valgkampen og politikernes forhold til ”udkants Danmark”.

 

 

Fundraising & økonomi:

 • Ansøgning om penge til konkrete projekter
 • Lave en slags privat Funding (fx 10.000 pr. andel) som skal købe og udstykke det stykke jord imellem Rolfsted og Ferritslev, nu hvor FMK ikke vil.
 • Præmis: Udvalgene der ønsker pengeansøgning skal beskrive deres ansøgning passende detaljeret.

Initiativer:

Gennemtænke en model vedr. Folkeaktiemodel/ andelsaktiemodel som et af flere grundlag for at understøtte muligheden for at tiltrække flere tilflyttere.

Udarbejde et ”standardskema” som udvalgene kan anvende, når de ønsker

”Fundraising udvalget” skal ansøge penge til et projekt. Henning udarbejder et velegnet skema.

 

Institutioner & Foreninger:

 • Samarbejde med lokalområdets børnehaver – forebygge besparelser – fremme flere børn

Initiativer:

Etablere et netværk mellem institutioner og skoler i lokalområdet.

”Storelegedag” – kortlægning af institutionernes interesser m.v.

På institutionsniveau – tage kontakter og etablere et netværk.

Undersøge mulighederne for hvordan man kan understøtte flere børnefamilier her.

 

Eksternt Samarbejde & Presse:

 • Undersøge interesse for samarbejde med andre f.eks. Søllinge lokalråd
 • Skal vi samarbejde med Rønninge, Ellinge, Herrested på tværs af kommunegrænserne?
 • Få positiv omtale af begivenheder i vores lokalområde

Initiativer:

Tager et konkret initiativ i forhold til de omkringliggende lokalområder på tværs af kommunegrænsen – i første omgang tænkes på Davinde, Ellinge og Herrested.

Udvalget anbefales også at tage kontakt med Søllinge lokalråd for at undersøge den gensidige interesse for et samarbejde.

 

Busbanden & Kollektiv trafik:

 • Ny telebusordning fra sommeren 2015
 • ”Odense Bybus til Ferritslev Torv

Initiativer:

Thorkilds nye initiativ med en biografliste roses og ønskes udbygget.

Den nye Telerute drøftes. Der skal gerne gives max. Information om ordningen, når den kendes.

Alle politikere i Teknik- og miljøudvalget har modtaget Hovedrapporten. Gryden skal holdes i kog, således der i 2016 kan blive formuleret en forsøgsmodel med ”Odense bybus til Ferritslev Torv”

 

Voksne & Familier:

 • Sundhedsprojekt i lokalområdet
 • Sundhedsprojekt sammen med lægehuset
 • Udvalget har på Stormødet udarbejdet en lang liste af ideer til kommende opgaver.

Initiativ:

Møde med lægehuset den 1. Juli kl. 17.30 2015 vedr. mulighederne for et lokalforankret sundhedsprojekt.

Sund by – det lette valg i forhold til motion, kost & trivsel!– initiativer skal igangsættes.

Første møde i Udvalget bliver den 22. Juni.

 

Tænketank & Folkemøde:

 • Vision for vores lokalområde – hvad vil vi med vores lokalområde – strategiske overvejelser – f.eks. år 2030 perspektivet.
 • Vores position i udviklingsstrategien/ Forstadsbåndet/ Faaborg-Midtfyn kommune.
 • Folkemøde – skal vi have et folkemøde hos os f.eks. forår 2016?
 • Vi griller musik og underholdning Cirkus Flik taler

 

Sikkerhed & tryghed:

 • Projekt Nabohjælp (Kunne være et foredrag/møde i Fritidshuset)
 • Byparken – et ordentligt og trygt sted for alle

Initiativ:

Projekt Nabohjælp

Projekt vedr. sikkerhed på vejene.

 

Bypark & Torv:

 • Ferritslev Torv – indretning af opholdsområde.
 • Renovering af tennisanlæg i Byparken
 • Bro fra Langdyssen til Byparken

Initiativ:

Projekt Ferritslev Torv – Projektet forberedes i efteråret 2015 efter modtaget tilsagn om kr. 250.000 fra Marius Pedersens fond. Målet er indretning af opholdsområde i foråret 2016.

Projekt ”tennisbanerenovering” – Projektet forberedes af Udvalget, og der sendes ansøgning til Fondraisingudvalget om ansøgning af økonomiske midler.

Projekt Bro over ”Funkebækken”. Et gammelt projekt ønskes nu gennemført.

 

Trafik & Veje

 • Rolfsted Torv – arbejdsgruppe med FMK
 • Nye kommunale byggegrunde i vores lokalområde (Degnemarkens jord)

Initiativ:

Projekt Buslomme på Ørbækvej – forberedes til gennemførelse efterår 2015. Tillige nyt fortov fra Lægehus og til buslomme.

Projekt trafiksanering af Ørbækvej ved Lundsbjergvej optages som budgetønske 2016 på FMK´s budget.

Forslag og ønske: Kan Koordinationsudvalget få en opgørelse over, hvor mange ledige grunde og hvor mange ledige huse der samlet set er i vores lokalområde?

 

Tilflyttere & Turisme:

 • Fortsætte med at besøge nye tilflyttere
 • Fraflytning – hvorfor flytter folk
 • Turisme – skal vi blive attraktive for turister? Indrette overnatningsmulighed?

Initiativ: Nye tilflyttere besøges – der er foreløbigt 10 nye adresser på listen i år.

 

Ungdomsudvalg:

 • De unge fastlægger selv, hvad de vil arbejde med

Seniorudvalg:

 • Seniorerne fastlægger selv, hvad de vil arbejde med

 

 

 

 

 

Ferritslev den 31-5-2015

Den nye start holdt stormøde den 28-05-2015 i Fritidshus

På billederne ser man de forskellige grupper hvor der blev debatteret livligt.

Se også referat. Nedenfor

 

IMG_1718

IMG_1719

IMG_1721

IMG_1722

 

 

Referat stormøde

Torsdag den 28-05-2015

19.30 Fritidshuset

Der var mødt 46 op til mødet.

Willi Hansen indledte mødet med at byde velkommen.

Egon Hansen blev herefter foreslået som ordstyrer. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Egon Hansen takkede for valget og bekendtgjorde at mødet var lovlig indkaldt. Indkaldelsen var sket senest 14 dage før mødet i Midtfyns Posten.

Herefter gav Egon Hansen ordet til Steen Thinggaard.

Steen Thinggaard forklarede først det nye navn på lokalrådet og det er FORUM FYN.

Navnet står for Ferritslev og Rolfsted Udvikling – Mennesker

Herefter blev gennemgået Visioner og strategi

Udviklingsstrategien for FMK:   Bosætning- Markedsføring- Offentlig transport

Vores egne pejlemærker: Fokus på fremtid – Fokus på udvikling og fokus på mennesker.

Metoden er projektorganisation med koordinatorer og evaluering februar 2016

Herefter blev fremvist planger med 14 udvalg og 8 i koordinationsudvalget samt 2 i lederteam.

Willi Hansen gik herefter rundt til de enkelte udvalg og bad de enkelte koordinator 1 om at præsenterede sig selv.

På bordene var der lagt sedler med forslag, som de enkelteudvalg kunne arbejde med i fremtiden. Der blev opfordret til at man efter pausen kunne gå rundt til enkelte udvalg og komme med yderlige forslag.

Herefter tog Egon Hansen ordet igen og forespurgte forsamlingen om forsamlingen kunne godkende det fremlagte.

Der blev herefter en debat om det nye navn. Der kom flere forslag frem, men det blev foreslået at lave en afstemning omkring det nye navn. Der var et stort flertal for at det ikke skulle bruges.

Beslutningen blev herefter at man skulle arbejde videre med et nyt navn og man ellers godkendte det fremlagte oplæg til ”Den nye start”.

Forsamlingen gav herefter udvalget bemyndigelse til at fortsætte arbejde frem til den 31 marts 2016 til næste årsmøde. Her skal udvalget fremlægge den endelige nye struktur i lokalrådet.

Herefter takkede Egon Hansen for god ro og orden og bekendtgjorde at det officielle møde var slut.

Herefter var der pause

Efter pausen havde de fremødte mulighed for at drøfte med koordinatorer 1 fra de enkelte udvalg og komme ned nye ideer til udvalget.

Der var også mulighed for at tilmelde sig og være med i et udvalg.

Mødet blev afsluttet kl. 21.30 hvor Willi Hansen takkede de fremødte for et godt og konstruktivt møde.

 

Referent

Willi Hansen

 

 

 

Ferritslev den 10-05-2015

Ferritslev- Rolfsted Lokalråd indkalder til stormøde den 28-05-2015
Hvis du vil blande dig i udviklingen af Ferritslev – rolfsted lokalområde så mød og give din mening tilkende.

Ferritslev Rolfsted lokalråd
Indkalder til stormøde
Torsdag den 28. maj 2015 fra 19.30 til 21.30
I Ferritslev Fritidshus
Hvor emnet er
”Den Nye start”

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer

2. Fremlæggelse af model for videreførelse af lokalrådsopgaven i Ferritslev- Rolfsted området

3. Godkendelse af den fremlagte model til forlængelse til næste ordinære årsmøde
fastsat til torsdag den 31. marts 2016

4. Stormødet fortsætter med overskriften:
Hvis du vil blande dig i udviklingen af Ferritslev-Rolfsted lokalområde i de kommende år, så er det her og nu du skal deltage.

5. Mødet afsluttes senest kl. 21.30

Vel mødt.

Steen Thinggaard
Ferritslev- Rolfsted lokalråd
Lederteam/ formand
61182170

Willi Hansen
Ferritslev- Rolfsted lokalråd
Lederteam/ kasserer
30463029

 

Ferritslev den 10-05-2015
Den nye start” – Ny organisationsstruktur 2015

Projektorganisering af udvalg efter lyst, ideer, kompetencer, ressourcer.

Mål: Udvalg etableres efter aftale/ beslutning, og lukkes efter afsluttet opgave.

For hver udvalg udpeges Koordinator 1 og Koordinator 2 (samt evt. flere)

Koordinator 1 repræsenterer opgaven sammen med en fra lederteamet.
(de indbyrdes opgaver, rollefordelinger m.v. aftales bilateralt og dynamisk)

Mål: Smidig opgavevaretagelse, hjælper hinanden til det bedst opnåelige resultat.

Overordnet koordineres udvalgsarbejdet i en matrixkoordinering via lederteam.

Der etableret et Koordinationsudvalg som består af lederteam og nogle Koordinatorer 1 efter aftale.

Overordnet vedr. opgavevaretagelse:

Opgavevaretagelsen sker ved teamorganisering (alle ved hvem der gør hvad).
Det betyder også, at for hver opgave udpeges mindst 2 personer – gerne flere.
Målet hermed er, at
– opgavebyrden fordeles på flere personer,
– i opgavevaretagelsen sikres en robusthed, således at flere er med,
– teamdannelse betyder for den enkelte, at andre kan tage over, når personlige forhold nødvendiggør det,
– samlet set bliver opgavevaretagelse bedre fordelt med større sikkerhed og robusthed til følge. Ingen står alene med opgaver og ansvar.

Konkret betyder teamorganiseringen hos os:

Ledelsesopgaven varetages af lederteamet i indbyrdes aftale/ fordeling.
(vi har en formelt udpeget formand og kasserer for at opnå formel regelaccept)

Koordinatoropgaven varetages efter udvalgets aftale/ konstituering.

Der udpeges koordinator 1 (kontaktperson og talsmand) og koordinator 2.
Der kan udpeges flere koordinatorer med hver sit efterfølgende nummer.

Der kan naturligvis også udpeges 1 eller flere medlemmer af et udvalg uden koordinatortitel.

En koordinator eller medlem kan deltage i flere udvalg.

Præmis:
Der kan kun være koordinatorer og medlemmer, som fysisk bor i lokalområdet.
Andre tilknyttede personer tildeles en titel som ”ad hoc medlem”.

”Den nye start” – Udvalgsstrukturen pr. 28. maj 2015

Udvalgsstruktur for lokalområdets vigtigste og aktuelle opgaver:

Koordinator 1 er kontaktperson for udvalget, som består af et antal personer.
Hvert udvalg tilrettelægger selv sin samlede opgaveløsning, mødestruktur m.v.

Udvikling:
Forum – Institutioner & foreninger (60) (navn1 & navn1 & evt. )(Steen)
Forum – Markedsføring & Branding (navn1 & navn1 & evt. )(Willi)
Forum – Busbanden & kollektiv trafik (navn1 & navn1 & evt. )(Steen)
Forum – IT & kommunikation (navn1 & navn1 & evt. )(Willi)
Forum – Eksternt samarbejde & presse (navn1 & navn1 & evt. )(Steen)
Forum – Fundraising & økonomi (navn1 & navn1 & evt. )(Willi)

Mennesker:
Forum – Byparken & Torve (navn1 & navn1 & evt. )(Willi)
Forum – Sikkerhed & tryghed (navn1 & navn1 & evt. )(Steen)
Forum – Trafik & veje (navn1 & navn1 & evt. )(Willi)
Forum – Tilflyttere & Turister (navn1 & navn1 & evt. )(Steen)

Udvalgsstruktur for unge, voksne og seniorer – samt tænketank/folkemøde

FORUM – Ungdomsudvalg (5 unge/ personnavne & Willi)

FORUM – Voksne & Familier (5 voksne/ personavne & Steen)

FORUM – Seniorudvalg (5 seniorer/ personnavne & Willi)

FORUM – Tænketank & Folkemøde ( Et antal personer – ad hoc & Steen)

Udvalgsstruktur for ledelse og koordinering:

FORUM – Lederteam: (Steen & Willi)

FORUM – Koordinationsudvalg: Koordinator & Lederteam(+ad hoc)
Koordinationsudvalget består af max. 9 personer.
Koordinationsudvalgsmedlemmer kan have en suppleant –
Kan f.eks. være koordinator 2 fra eget udvalg.

Ikke alle Koordinatorer 1 er medlem af Koordinationsudvalget.
Sammensætningen af koordinationsudvalget sker efter aftale.

 

Ferritslev den 10-05-2015
Navngivning af nye organisation i lokalområde Ferritslev-Rolfsted

Den almindelige version: FORUM, Fyn
Ferritslev Og Rolfsted
Udvikling & Mennesker
(tidligere lokalråd)

Den korte version: FORUM, Fyn Korteste version: FORUM, Fyn
(tidl. lokalråd)

Navnet skal tilføre følgende:
• Udviklingsperspektiv
• Et kort og præcist navn, som vores lokalområde skal blive kendt med både indadtil og udadtil på Fyn
• Vi ønsker et navn, som signalerer ambition og som kan sætte os på landkortet for noget godt
• Navnet skal kunne dække over vore visioner, strategier og mål, således vi bliver bredt kendte for at være et attraktivt bo- og levemiljø med høj grad af sammenhold og aktivitet
• Navnet skal være let forståeligt, og dække de forhold, som vi prioriterer højest: Bynavne – udvikling og mennesker.

Supplerende aspekter:
FORUM, Fyn – er et ledigt domæne. Ingen andre anvender navnet.

FORUM, FYN – betyder også:
”Åben plads” & ”Diskussionsgruppe”.
Forum København– gammelt mødecenter i Hovedstaden.
Forum Romanum – en del af det antikke Roms store mødested

Vores nye Vision i forhold til navnet:
FORUM, Fyn: Fremtidens mødested for Udvikling & Mennesker.

FORUM, FYN – betyder for os:
Stedet hvor vi samler alle lokalområdes ideer, opgaver, ressourcer, arbejdsgange, i ærbødig respekt for alle lokalområdets foreninger, institutioner, virksomheder.

”Den nye start” har fastlagt det nye navn ved møde den 7. maj 2015.

Ferritslev den 20-04-2015

Efter årsmødet den 14-04 2015 blev det besluttet at Steen Thinggaard og Willi Hansen skal arbejde videre med en ny start på videreførelse af lokalrådet under navnet  ” Den nye start”

De 4 nuværende medlemmer Erik Sønderskov – Holger Pedersen – Karsten Therkelsen og Erik Rask Nielsen udtræder.

Foreløbig med en tidsramme på 4 måneder.

 

Ferritslev den 20-04-2015

Foreløbig tidsplan for den nye start

Orientering om centrale forhold vedr. ”Den nye start”.

1. Emner, som vi umiddelbart kan se bør indgå på en eller anden måde vil være:

 

 • Beboeraktiviteter indadtil i lokalområdet (for børn, voksne, ældre),
 • Markedsføring så vi kan få flere tilflyttere,
 • Fortsat fokus på forbedringer i den kollektive trafik,
 • Forbedringer af vores fysiske miljø vedr. trafik, by- og landområder,
 • Fokus på god kommunikation og IT udvikling,
 • Samarbejde mellem foreninger og på tværs i lokalområdet,
 • Samarbejde eksternt, hvor det er direkte til gavn for vores lokalområde.

2. Tidsmæssige pejlemærker:

Fase 1: Fra 15. april til 30 juni 2015.

Møde 1: 22/4 kl. 19.30 – 21.30

Møde 2:   7/5 kl. 19.30 – 21.30

Møde 3: 18/5 kl. 19.30 – 21.30

Møde 4: 28/5                    kl. 19.00 – 21.30                                     Stormøde i Ferritslev Fritidshus

Møde 5: 25/6                    kl. 19.30 – 21.30                                     Ny model og konstituering

Fase 2:

 Møde 1: 27/8 kl. 19.30 – 21.30                                  1. Egentlige arbejdsmøde

 

3. Personer der har givet tilsagn om at deltage i de indledende møder.

Navneliste er udarbejdet.

 

Personer som har givet tilsagn om at deltage i møde 1-2- og 3

Bruttolisten med navne til ”Den nye start”.

1.   Thomas Hofstedt (38), Johannevej 1, 5863                                                                 20200888

2.   Vivi Andersen (39), Løkkebovej 23, 5863                                                                    23699818

3.   Karina Linnrose (32), Bækkevej 8, 5863                                                                      22155748

4.   Jesper Timmermann (40) skovvej 1 5550 Kappendrup                                               40296940

24226797

5.   Bente Skytthe (48), Johannevej 13, 5863                                                                     21617249

6.   Jesper Jensen (36), Lundsbjergvej 37, 5863                                                                41162556

7.   Tonny Rasmussen (51), Langdyssevej 19, 5863                                                          24830203

8.    Louise Dupont (29), Harrevænget 2, 5863                                                                    60148313

9.   Sanne Poulsen (54), Lundsbjergvej 20, 5863                                                                26714904

10.  Dorthe Bechsgaard (48), Nyborgvej 17, 5863                                                               29360467

11.  Pia Gilbertsdotter Sylvest (50), Nyborgvej 31, 5863                                                      53535546

12.  Erik Vithen (48), Fasanvej 20, 5863                                                                               30739767

13.  Mona Højrup Andersen (48), Lodskovvej 4, 5863                                                          24836267

14.  Brian Møller Bisgaard (37), Højager allé 16, 5863                                                         72533861

15.  Willi Hansen (65), Ørbækvej 906, 5863                                                                        30463029 mail: hansenwilli@hotmail.com

16.  Steen Thinggaard (62), Krystalvænget 7, 5863                                                             61182170 mail: thinggaard@os.dk