Vedtægter og Forretningsorden


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

VEDTÆGTER FOR FORUM FERRITSLEV-ROLFSTED.

§ 1 Forum Ferritslev-Rolfsteds navn og status

Navn: Forum Ferritslev-Rolfsted.

Lokalområdet består af byerne Ferritslev, Rolfsted, Kappendrup, Hudevad og den østlige del af Tarup.

Lokalområdet er den nord-østlige del af Faaborg-Midtfyn kommune.

Lokalområdet består af ca. 885 matrikler med ca. 1900 beboere (april 2016).

Fællesskabet består af en repræsentativ gruppe fastboende borgere, foreninger, institutioner, mødesteder, virksomheder og forretningsdrivende. Ikke fastboende kan tilknyttes ad hoc.

Hjemsted: På formandens adresse samt i Ferritslev Fritidshus, 1. sal.

§ 2 Forum Ferritslev-Rolfsteds formål

Formålet er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalområdet.

Formålet er også at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes fysiske, kulturelle og demokratiske værdier.

Forum Ferritslev-Rolfsted skal således være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er opgaven at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der er i lokalsamfundet.

Forum Ferritslev-Rolfsted skal fungere som kontaktled til andre lokalområder, Fåborg-Midtfyn kommune samt øvrige relevante myndigheder, organisationer

 

§ 3 Stemmeret og valgbarhed

Stemmeberettiget og valgbar til Forum Ferritslev-Rolfsted på det ordinære årsmøde er enhver borger bosiddende i lokalområdet, som er fyldt 18 år.

§ 4 Forum Ferritslev-Rolfsteds sammensætning og valgmåde

På årsmødet vælges et antal deltagere til Koordinationsudvalget.

Koordinationsudvalget udgør således krumtappen I lokalområdets arbejde.

Koordinationsudvalget konstituerer sig med formand og kasserer, samt øvrige poster og udvalg efter en fastlagt og vedtaget forretningsorden. Forum Ferritslev-Rolfsted tegnes af Formanden og kassereren.

Koordinationsudvalget kan supplere sin deltagerkreds efter aftale/ beslutning

Koordinationsudvalget tilrettelægger sit arbejde udfra drøftelser og hensigtsmæssigheder. Opgaver fordeles efter aftaler, og der nedsættes et antal udvalg efter ønsker og behov.

§ 5 Økonomi og regnskab

Finansieringen sker ved tilskud, frivillige bidrag og aktiviteter.

Regnskabet følger kalenderåret og forelægges til godkendelse på årsmødet.

Årsmødet vælger 2 revisorer som gennemgår og påtegner regnskab.

Kassereren varetager den daglige økonomiforvaltning med kontakt til bank og med orientering/ tilsyn ved formanden.

 

§ 6 Ordinære årsmøde

Der afholdes et ordinært årsmøde i februar – april måned. Indkaldelse hertil sker med 2 – 4 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen/ husstandsomdeling I lokalområdet, hvoraf dagsordenen fremgår:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg af medlemmer til Koordinationsudvalget

  6. Valg af 2 revisorer.

  7.  Eventuelt

Enhver borger eller anden interessent, kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på årsmødet.

Forslag skriftligt til formanden senest 2 uger inden årsmødet. 

Årsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Der føres årsmødereferat, som underskrives af formand & dirigent.

§ 7 Ekstraordinære borgermøder

Ekstraordinære borgermøder kan indkaldes efter beslutning I Koordinationsudvalget.

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske i forbindelse med et ordinært årsmøde eller på et ekstraordinært borgermøde – jævnfør reglerne for annoncering.

Forum Ferritslev–Rolfsted er en videreførelse af Ferritslev-Rolfsted Lokalråd. Vedtægterne for Forum Ferritslev-Rolfsted erstatter Ferritslev-Rolfsted Lokalråds vedtægter vedtaget 8. april 2014.

§ 9 Opløsning af Forum Ferritslev-Rolfsted

Opløsning af lokalområdets fællesskab kan ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende borgermøder/ årsmøde.

Ved beslutning om opløsning skal der samtidigt træffes beslutning om anvendelsen af en eventuel formue.

Det skal sikres, at formuen anvendes til almennyttige formål, der kommer lokalsamfundets borgere til gode.

F O R R E T N I N G S O R D E N.

F O R U M F E R R I T S L E V – R O L F S T E D

Forretningsordenens formål er at fastlægge alle vigtige spilleregler for

Forum Ferritslev-Rolfsted.

1. Øverste myndighed er Koordinationsudvalget – jævnfør gældende vedtægter – godkendt på årsmøde den 5. april 2016.

2. Koordinationsudvalget konstituerer sig med formand og kasserer.

Ligeledes fastlægges/ aftales personer til opgaver, funktioner og udvalg.

3. Koordinationsudvalget afholder ordinære møder hver anden måned.

Der kan fastlægges/ aftales ekstra møder efter behov.

4. Koordinationsudvalget nedsætter udvalg efter opgaver og behov, samt efter lyst og interesse for lokalområdets beboere.

5. Alle nedsatte udvalg består af et antal personer, og der udpeges om muligt mindst en Koordinator for udvalget, som indgår i Koordinationsudvalget.

6. Alle udvalg fungerer med reference til Koordinationsudvalget.

7. Koordinationsudvalgets samt nedsatte underudvalgs fornemste opgave er at understøtte lokalområdets interesser, ønsker og behov samt udviklingsmuligheder.

8. Koordinationsudvalgets møder indkaldes med dagsorden og der udarbejdes referat.

9. Koordinationsudvalget forestår revision og ændringer i forretningsordenen.