Opgaver


 

Ferritslev den 6-08-2016

 

Status vedr. Busbanden i Ferritslev/Rolfsted – forår 2016

 Busbanden blev startet af en progressiv beboergruppe på 12 lokale beboere efter et borgermøde den 25. maj 2014.

Busbanden har tilknyttet støttegruppe på mere end 20 personer.

 

Busbandens sammensætning ved opstart:

 

Billede af busbanden

(enkelte medlemmer udskiftet, men Busbanden fortsætter kampen)

 

Busbandens opgave er at kæmpe for en forbedret kollektiv transport fra vores lokalområde og primært til Odense.

Et af vore største behov er at få en sikker og stabil busdrift.

Dette er af afgørende betydning for at vi kan fortsætte vores lokalområdes ideelle status, samt for at yde vores bidrag til den fremtidige udvikling og vækst i hele vores nærområde.

Busbanden har udgivet dels en grundlagsrapport (december 14) og en Hovedrapport (april 2015)

Hovedrapporten dokumenterer en lokal behovsanalyse, hvor 92 % af vore husstande (883 husstande med 1900 beboere) indgår.

98 % af beboerne støtter et forsøg med ”Odense bybus til Ferritslev Torv” – en forlængelse af Fraugdebybussen med 8 km.

Dette forsøg vil være et enestående bidrag til en sikker og stabil busdrift og et væsentligt bidrag til lokalområdets udvikling.

Resultaterne vil blive, at mange beboere vil benytte den sikre busforbindelse, nye beboere vil til strømme lokalområdet, udflytning vil aftage, og vi vil opleve en betydelig nedgang i den individuelle bilkørsel (læs hele rapporten her på siden).

 

Faaborg-Midtfyn kommune (FMK) har endnu aldrig realitetsbehandlet Busbandens Hovedrapport.

Derimod har FMK igangsat et 2 årigt forsøg med en ”Telerute” fra Svindinge/ Ørbæk til Rosengaards centret/ Odense i samarbejde med Nyborg Kommune. Busbanden deltager i forsøget i en Følgegruppe med Fyn Bus og kommunerne.

 

Teleruteforsøget er ikke Busbandens ønske, og imødekommer ingenlunde lokalbefolkningens ønsker og behov for kollektiv bus

Vi har udarbejdet en evaluering efter første år med Teleruten (læs evalueringen efter 1 år her på siden).

 

Busbanden fortsætter kampen til vi opnår et tilfredsstillende resultat.

 

Næste milepæl bliver foråret 2017, hvor Teleruteforsøget skal slutevalueres efter 2 års forsøg.

 

Har du interesse i at høre mere om Busbandens arbejde, eller er du interesseret i at deltage i vores arbejde, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

 

Thorkil Jacobsen                                                                  Steen Thinggaard

Talsmand for Busbanden                                     Forum Ferritslev-Rolfsted

Mail: tj@mfg.dk                                                   Mail: thinggaard@os.dk

Tlf. 30 13 23 94                                                   Tlf. 61 18 21 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”BUSBANDEN I ROLFSTED/ FERRITSLEV”

Fase 2 – perioden 1. Januar 2015 til primo april 2015.

Strategi:

Busbandens grundlagsrapport udarbejdes og offentliggøres bl.a. ved et borgermøde i Ferritslev Fritidshus.

Busbanden udarbejder en indstilling om bybusforsøg til Faaborg Midtfyn kommune med henblik på at indgå i den politiske budgetlægning for 2016.

Budbanden udbygger en PR indsats, som sikrer størst mulig opmærksomhed og opbakning til projektet.

Målet er (fortsat):

–           at Odense bybussen fra Fraugde forlænges til Ferritslev torv

–          at den kommende teletaxaordning udformes som et attraktivt tilbud til beboerne

–          at den kollektive trafik gennem lokalområdet indrettes bedst muligt efter beboerønske/ -behov.

Midlet er:

at fastholde og udbygge Busbandens rolle og opgave vedr. kollektiv trafik i lokalområdet.

Busbanden vil gennem velvalgte aktiviteter fremme muligheden for at få bybussen fra Fraugde til at køre til Ferritslev torv – i første omgang i en forsøgsperiode.

Metoden er:

Busbanden fortsætter med 1 månedligt møde á 2 timers varighed.                                                          Busbanden nedsætter underudvalg efter behov.

Busbanden refererer til Ferritslev-Rolfsted lokalråd ved deltagelse af Steen Thinggaard & Karsten Therkildsen

Tidsplan:

 1. Første møde i januar 2015 er torsdag den 8. Januar 2015 kl. 19.30 hos Thorkil i konfirmandstuen.
 2. Herefter Busbandemøder: mandag den 2. februar og torsdag den 2. marts kl. 19.30 – 21.30.
 3. Busbanden tager kontakt med FYNBUS for at komme i ”maskinrummet/ busplanlægning”
 4. I uge 1 & 2 husstandsomdeles invitationer til Borgermøde onsdag den 21. Januar kl. 18/ 19 i Ferritslev Fritidshus.
 5. Onsdag den 21. Januar 2015 afholdes Borgermøde i Ferritslev Fritidshus. Mødeindhold m.v. fastlægges på møde den 8. Januar 2015. Mødet indledes med fællesspisning kl. 18.00.
 6. Februar måned – forberedes og husstandsomdeles invitationer til stormøde med FMK og Fyn Bus i Ferritslev Fritidshus – onsdag den 18. marts 2015 kl. 19 – 21.
 7. PR strategi – streamer, bannere, T-shirts, plakater m.v. & medieomtale før stormøderne (se bilag)
 8. Herefter udarbejdes indstilling til FMK – Byplanudvalget/ kommunalbestyrelsen – og PR i området får maximalt pres. Indstillingen til den politiske proces/ budget 2016 med deadline ca. 10 april 2015.
 9. April 2015 – Busbandens fase 3 fastlægges.

 

 

Oplæg til dannelse af ”Beboer aktivistgruppe” i lokalområdet Ferritslev/ Rolfsted med opgaven:

” BUSBANDEN I ROLFSTED/ FERRITSLEV ”

Strategi:

Gennem beboerinvolvering forberedes og gennemføres en struktureret handleplan med det mål, at sikre de bedste kollektive trafikforbindelser til vores lokalområde.

Målet er:

–          at Odense bybussen til Fraugde forlænges til Ferritslev torv

–          at den kommende teletaxaordning udformes som et attraktivt tilbud til beboerne

–          at den kollektive trafik gennem lokalområdet indrettes bedst muligt efter beboerønske/ -behov.

Midlet er:

at få sammensat en bred beboergruppe, som med styrke kan tale lokalområdets sag i debatten om den kollektive trafik. Gruppen vil gennem velvalgte aktiviteter fremme muligheden for at få bybussen fra Fraugde til at køre til Ferritslev torv – i første omgang i en forsøgsperiode.

 

Metoden er:

Nedsættelse af en bred repræsentativ beboergruppe, som vil varetage opgaven.

Beboergruppen konstituerer sig med egen forretningsorden, og iværksætter initiativer, handlinger m.v.   Gruppen refererer til Ferritslev-Rolfsted lokalråd ved deltagelse af Steen Thinggaard og Karsten Therkildsen.

Tidsplan:

 • Konstituering af ”Busbanden i Ferritslev” – juni måned 2014

 

 • I efteråret 2014 fra august til december afholder den samlede busbande et møde pr. måned

 

 • Målet for efteråret 2014 er at konkretisere en handleplan for foråret 2015 foreløbig efter flg.:

–          Inspirationsmøde ved dialog med Morud busbande og erfaringsopsamling fra deres hjemmeside

–          Udarbejde interviewguide til anvendelse ved interviewmøder med:

A: Carsten Hyldborg, Direktør for Fynbus (eller anden person fra Fynbus)

B: Christian Thygesen, Borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune(eller anden nøgleperson fra FMK)

C: Anker Boye, Borgmester i Odense kommune (eller anden nøgleperson fra Odense kommune)

D: Andre med særligt kendskab til og indflydelse på sagen

 

 • Busbandens sekretariat sammenskriver en statusrapport, som skal danne grundlag for initiativer og handlinger i 2015.